Podsumowanie zebrania

Plan zebrania z rodzicami

Placówka: Przedszkole. Kolumb Kraina Małego Odkrywcy
Dyrektor: Joanna Grobelna
Nauczyciel: Eliza Kłosowicz
Pomoc nauczyciela: Monika Ruszkowska

Funkcjonowanie placówki

 • od poniedziałku do piątku, od 6.30 – 16.30,
 • otwarte w okresie wakacji i ferii zimowych,
 • dni wolne: 12.11; 24.12; 31.12; 02.05; 17.06
 • dyżury: 27-30.12; 07.01; 17-30.01; 14-19.04

Opłaty

 • czesne – opłata stała; płatne z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca,
  płatne z góry
 • wyżywienie – płatne wg frekwencji (odejmujemy zgłoszone nieobecności do godziny 15.30 dnia poprzedniego) Zgłoszenie nieobecności sms’em na nr 530 455 366)
 • catering
 • wycieczki poza teren przedszkola
 • ubezpieczenie dobrowolne
 • opłata dodatkowa za przekroczenie godzin otwarcia przedszkola – 30zł za każdą przekroczoną godzinę.

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 • przyprowadzamy dzieci do godziny 8.30. W szatni przebywa jeden
  rodzic/opiekun z dzieckiem. W Sali rodzic/opiekun przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi lub pracownikowi przedszkola
 • z przedszkola dziecko odbiera rodzic lub osoba pisemnie przez niego
  upoważniona. Musi być to osoba dorosła i trzeźwa. Od momentu odebrania dziecko jest pod opieką rodzica/opiekuna.

Dziecko z przedszkola musi być odebrane do godziny 16.30 – przekroczenie
tej godziny skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej: 30zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową.

 • informujemy nauczycieli o ewentualnych spóźnieniach (porannych i
  popołudniowych) oraz dzieci o porze odebrania ich z przedszkola.

Grupa przedszkolna

 • 22 osoby (11 chłopców i 11 dziewczynek)
 • 5-latki – 9
 • 4-latki – 3
 • 3-latki – 10 (2018r i 2019)

Plan dnia w przedszkolu

 • cenimy punktualność. Poza kulturą osobistą przemawia za tym wiele – rano organizujemy zabawy integracyjne, mamy czas na indywidualną pracę z dzieckiem.
  Wszystko jest zaplanowane i odbywa się bez zbędnego pośpiechu. Dzieci, które są spóźnione są skazane na nerwowy początek dnia – w pośpiechu i chaosie. Zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, zależy na tym, aby dziecko czuło się komfortowo.

Formy kontaktu z nauczycielami

 • osobisty podczas przyprowadzania/odbioru dziecka
 • telefoniczny
 • konsultacje indywidualne
 • komunikaty

W co wyposażyć dziecko

 • wyprawka: teczka na prace plastyczne, zdjęcie
 • ubrania na zmianę
 • ubrania na spacer i zabawy na dworze (odpowiedni do pory roku i pogody)

Strój dzieci

 • wygodny, niekrępujący ruchów podczas zabaw ruchowych i tanecznych,
  codziennej gimnastyki
 • łatwy do samodzielnego zakładania/zdejmowania, np. luźne rękawy, aby można było podciągnąć podczas mycia rąk
 • odpowiedni do pogody
 • taki, który dziecko może pobrudzić

Zdrowie

 • obowiązek przyprowadzania dzieci zdrowych
 • w przypadku zachorowania dziecka powiadamia się rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko i zapewnić mu opiekę medyczną
 • rodzice informują nauczycieli o chorobach dziecka, zwłaszcza zakaźnych
 • nauczyciele nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy
  (Bardzo zależy nam na zdrowiu dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę).
 • rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczycieli o wszelkich chorobach dzieci, bardzo pomocne są zaświadczenia od lekarza
 • rodzice dbają o czystość i higienę dziecka (również zęby i paznokcie)
 • rodzice regularnie sprawdzają dzieciom włosy.
  Wspólnie dbajmy o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszajmy ryzyko
  rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
  Czasami lekki katar mojego dziecka może być źródłem niebezpiecznego zakażenia innego dziecka.

Wymagania programowe

 • zajęcia dydaktyczne oparte są na Podstawie Programowej Wychowania
  Przedszkolnego
 • realizowany program Kocham Przedszkole
 • cykl edukacyjny: Nowi Tropiciele
 • projekty: Czyściochowe Przedszkole, Zabawy sztuką, Madagaskar
 • metody i formy pracy
 • nauka przez zabawę – każda aktywność ma swój cel i służy rozwojowi dzieci. Np. prace plastyczne: rozwój motoryki małej, ćwiczenie ręki, przygotowanie do pisania.
 • obserwacje dzieci – trzy razy w roku

Zajęcia dodatkowe

 • cykliczne: język angielski, rytmika, logopedia
 • 1 raz w miesiącu: warsztaty kulinarne, sensoplastyka
 • co dwa tygodnie robotyka lego – dzieci starsze WeDo, młodsze lego education Coding Express, zajęcia metodą 6 klocków
 • teatrzyki, koncerty, warsztaty tematyczne, zaproszeni goście
 • zajęcia sportowe z piłką

Uroczystości

 • kalendarz imprez i ważnych dni będzie udostępniany raz w miesiącu
 • Pasowanie na przedszkolaka – 15 październik

Zasady obowiązujące w przedszkolu

 • forma obchodzenia urodzin
 • nie ma złej pogody na spacer
 • brudzenie się dzieci podczas zajęć/na spacerze
 • system motywacyjny

Plan dnia w przedszkolu

6.30 – 8.30 – schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wyzwalające aktywność dzieci.
Praca indywidualna lub zespołowa wynikająca z zainteresowań dziecka.
8.30 – 9.00 – wspólne powitanie w grupie. Zabawy muzyczno-ruchowe i integracyjne.
Poranna gimnastyka.
9.00 – 9.30 – czynności samoobsługowe przygotowujące do śniadania.
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i nawyków higienicznych. Śniadanie.
9.30 – 10.00 – zajęcia dydaktyczne
10.00 – 10.30 – zabawa swobodna
10.30 – 11.00 – zajęcia dodatkowe
11.00 – 12.00 – spacer lub zabawy na świeżym powietrzu.
12.00 – 12.20 – zupa: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłków
12.20 – 13.50 – odpoczynek (dzieci młodsze)
12.20 – 13.00 – czytanie bajek, zabawy wyciszające i relaksacyjne. Zabawy
stolikowe, konstruktorskie
13.00 – 13.45 – zabawa swobodna
13.45 – 14.00 – zabawy integracyjne
14.00 – 14.30 – obiad, II danie. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i nawyków
higienicznych. Wspieranie samodzielności dziecka, kształtowanie umiejętności
prawidłowego posługiwania się sztućcami.
14.30 – 15.10 – zabawy plastyczne i ruchowe będące kontynuacją lub
podsumowaniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego dnia. Zabawy w
małych grupach.
15.10 – 15.30 – zabiegi higieniczne przed i po posiłku, podwieczorek.
15.30 – 16.30 – zabawa swobodna w sali lub na ogrodzie. Zabawy wspomagane
przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami.

Kolumb