REGULAMIN

Rodzic/opiekun zapisując dziecko na zajęcia w Krainie Małego Odkrywcy KOLUMB akceptuje poniższy regulamin:

 1. Zajęcia prowadzone są od 2 września do 30 czerwca w terminach wskazanych w grafiku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy.

  Dokładny grafik zajęć umieszczony jest na stronie http://www.kolumb.com.pl/ w odpowiedniej zakładce.

 1. Zajęcia podzielone są na 3 kategorie ze względu na udział rodzica lub opiekuna dziecka:

 • Kategoria 1

  Dzieci pod opieką rodzica lub opiekuna przez cały czas trwania zajęć.

 • Kategoria 2

  Dzieci pod opieką rodzica lub opiekuna. W porozumieniu z osobą prowadzącą zajęcia rodzic lub opiekun może pozostawić dziecko samo.

 • Kategoria 3

  Dziecko uczestniczy w zajęciach samo bez rodzica/opiekuna.

Na zajęcia z kategorii 1 i 2 dziecko może uczęszczać tylko z 1 rodzicem/opiekunem.

Aktualny wykaz zajęć, z którego wynika czy dane zajęcia przewidują obecność rodzica lub opiekuna dostępny jest na stronie internetowej www.kolumb.com.pl w zakładce „PLAN ZAJĘĆ”.

Na zajęciach z kategorii 1 i 2 to rodzic/opiekun odpowiada za swoje dziecko. (wyjątkiem są sytuacje gdy rodzic wychodzi za zgodą osoby prowadzącej zajęcia w przypadku zajęć kategorii 2).

 1. Udział dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) w zajęciach jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu miejsca i otrzymaniu potwierdzenia ze strony organizatora. Zapisy oraz informacje na temat dostępności :

  – formularz na stronie www.kolumb.com.pl w zakładce „ZAPISY”

  – mailowe wysłanie zgłoszenia na adres: kraina@kolumb.com.pl

  – telefonicznie pod numerem: 721 010 138

 2. W przypadku gdy dziecko zostało samo pod opieką prowadzących zajęcia, może zostać odebrane wyłącznie przez osobę wskazaną wcześniej pisemnie przez rodzica/opiekuna dziecka. Osoba taka musi posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na prośbę prowadzącym zajęcia.

 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach próbnych, które płatne są pojedynczo, następnie opłaty naliczane są miesięcznie. Miesięczne opłaty to zryczałtowane i uśrednione kwoty, uwzględniające już, że w niektórych miesiącach wypadnie więcej spotkań, a w niektórych mniej. 

  Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:

KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy

mBank 25 1140 2004 0000 3102 7631 6780

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka z dopiskiem nazwy zajęć

Opłaty za cały miesiąc zajęć należy dokonać do 10- tego dnia danego miesiąca.

W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca, opłata jest liczona proporcjonalnie do ilości zajęć, jakie pozostały do końca miesiąca.

Osoby, które nie dokonają terminowo opłaty nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

 1. Opiekun dziecka wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych/danych Uczestnika w naszej bazie danych. Organizator zajęć nie będzie wykorzystywał tych danych w żadnym innym celu niż do prowadzenia swojej działalności ani nie udostępni ich żadnym innym podmiotom.

 2. Opiekun dziecka wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku dziecka do celów związanych z promocją Organizatora. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że zdjęcia wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych firmy KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy.

 3. Zapisując dziecko na zajęcia opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w tego typu zajęciach.

 4. Opiekun zgłasza nieobecność dziecka na zajęciach. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do pomniejszenia opłaty za dany miesiąc.

  Jeśli nieobecność została zgłoszona co najmniej w dniu poprzedzającym zajęcia – można ją „odrobić” poprzez udział w zajęciach innej grupy w ciągu 2 miesięcy, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z prowadzącym.

 5. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach zobowiązują się zgłosić swoją decyzję na adres: kraina@kolumb.com.pl

  Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym następuje wypowiedzenie.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach losowych. W przypadku takiego odwołania zajęć z winy prowadzącego – zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie (uzgodnionym z uczestnikami zajęć) lub kwota za zajęcia zostanie zwrócona uczestnikom. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo, sms-em lub osobiście.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji danej grupy zajęciowej w przypadku zmniejszenia ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum.

 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy/wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie obiektu.

 9. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

 10. W zajęciach uczestniczy się w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach.

Kolumb