26.08.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU KOLUMB KRAINA MAŁEGO ODKRYWCY

ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

najważniejsze informacje dla rodziców/opiekunów

Aktualna wersja opracowana na podstawie wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020, MZ oraz MEN

 1. W placówce funkcjonuje 1 grupa przedszkolna, w związku z czym grupa przebywa w swojej wyznaczonej sali, ma przypisanych stałych nauczycieli oraz nie ma styczności z innymi grupami.
 2. Z przedszkola usunięto przedmioty, sprzęty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować lub uprać (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są np. przybory sportowe (piłki, obręcze itp.) – są one dokładnie myte i dezynfekowane. Dywan w przedszkolu poddawany jest częstej dezynfekcji parowej.
 3. Dzieci nie zabierają z placówki i do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 5. Dostawy posiłków zorganizowane są tak, aby personel firmy cateringowej nie kontaktował się z dziećmi oraz personelem przedszkola.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola proszeni są o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci oraz ich rodziców (1,5 metra).
 7. W szatni może przebywać maksymalnie tylko 1 rodzic/opiekun.
 8. Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Dzieci są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 10. Jeżeli domownik przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych – nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 11. Przebywanie osób trzecich w placówce zostało ograniczone do niezbędnego minimum i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłony ust i nosa, rękawice lub dezynfekcja rąk).
 12. Rodzice/opiekunowie proszeni są o bycie w gotowości odebrania połączenia telefonicznego w razie kontaktu ze strony przedszkola.
 13. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy, którym nauczyciele mogą sprawdzić temperaturę dziecka w przypadku niepokojących objawów.
 14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane od innych, a rodzice są bezzwłocznie powiadomieni w celu pilnego odbioru dziecka z placówki.
 15. W przypadku korzystania przez dzieci z placu zabaw podczas spaceru, nauczyciele uprzednio dezynfekują sprzęty zabranymi ze sobą środkami.
 16. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Osoby dorosłe zobowiązane są do zdezynfekowania rąk lub używania rękawic ochronnych.
 17. Rodzice/opiekunowie dzieci proszeni są o zakrywanie ust i nosa przy wejściu do placówki.
 18. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 19. Kadra przedszkola monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (np. klamek), powierzchni płaskich (blatów), włączników.
 20. Kadra przedszkola zwraca uwagę na wietrzenie pomieszczeń w związku ze stosowaniem środków dezynfekujących, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów tych środków.
 21. Obecnie w placówce nie odbywa się mycie zębów.
 22. Kadra przedszkola posiada własne procedury, które umożliwiają pracę wyłącznie osobom zdrowym w przypadku gdy żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 23. W przypadku wątpliwości i pytań należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. (Poznań – 61 646 78 50 oraz 61 646 78 51).

Kolumb