REGULAMIN

Zajęcia „Kolumb Kraina Małego Odkrywcy” to cykl zajęć prowadzony przez firmę BEST OF SEVEN Marek Grobelny z siedzibą w 62-035 Czmoń, ul. Urocza 21/1 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7772735662.

Rodzic/opiekun zapisując dziecko na zajęcia akceptuje poniższy regulamin:

  1. Zajęcia prowadzone są od 2 września do 30 czerwca w terminach wskazanych w grafiku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy.

  2. Uczestnik zajęć ma prawo anulowania udziału w zajęciach i zwrotu pieniędzy pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej 5 godzin przed zajęciami.
  3.  Udział dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) w zajęciach jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu miejsca i otrzymaniu potwierdzenia ze strony organizatora. Zapisy oraz informacje na temat dostępności :

– formularz na stronie www.kolumb.com.pl/zapisy

4. W przypadku gdy dziecko zostało samo pod opieką prowadzących zajęcia, może zostać odebrane wyłącznie przez osobę wskazaną wcześniej pisemnie przez rodzica/opiekuna dziecka. Osoba taka musi posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na prośbę prowadzącym zajęcia.

5. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat podczas zapisów online poprzez dostępne do wyboru metody płatności online.

6. Zapisując dziecko na zajęcia opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w tego typu zajęciach.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach losowych. W przypadku takiego odwołania zajęć z winy prowadzącego – zajęcia zostaną zorganizowane w innym terminie (uzgodnionym z uczestnikami zajęć) lub kwota za zajęcia zostanie zwrócona uczestnikom. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo, sms-em lub osobiście.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji danej grupy zajęciowej w przypadku zmniejszenia ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy/wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników na terenie obiektu.

10. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

11. W zajęciach uczestniczy się w obuwiu zmiennym lub w skarpetkach.

12. Na zajęcia uczęszczają wyłącznie zdrowe osoby bez objawów chorobowych.

13. Uczestnik ma prawo wnieść reklamację, którą należy przekazać mailowo na adres kolumbkraina@gmail.com . Reklamacje będa rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych.

Kolumb