Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Semestr I

Praca wychowawczo-dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w programie, zatwierdzonym przez MEN, „Kocham przedszkole” wydawnictwa WSiP. Seria „Tropiciele – Trzylatek” oraz „Tropiciele – Czterolatek”.

Działania wychowawczo- dydaktyczne w tym semestrze zmierzały głównie do tego aby dzieci:
– przystosowały się do warunków przedszkolnych,
– doskonaliły czynności samoobsługowe,
– przestrzegały wspólnie ustalonych zasad,
– przyswoiły treści zawarte w programie.

Adaptacja większości dzieci przeszła łagodnie. Niektóre dzieci zaadaptowały się już podczas zajęć w sierpniu, inne po około dwóch tygodniach uczęszczania do przedszkola. Najdłuższe adaptacje trwały około miesiąca, jednak przebiegały zgodnie z przyjętymi normami.

Dzieci dobrze zaadaptowały się w przedszkolu. Praca nad integracją trwa cały czas i u większości, co jest ważne i satysfakcjonujące, dało się zauważyć pewne poczucie przynależności do grupy i bycia jej częścią. Dzieci początkowo nieśmiałe i mające problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz nauczycielem poczyniły postępy i zaczęły dobrze i bardzo dobrze funkcjonować w grupie i w środowisku przedszkolnym (uczestniczyły w zabawach, bawiły się wspólnie, coraz więcej i wyraźniej mówiły); dostosowały się do podstawowych zasad obowiązujących tak w grupie, jak i przedszkolu w ogóle; chętnie uczestniczyły w zajęciach grupowych (wyraźnie chętniej w zajęciach praktycznych, manualnych, ruchowych, niż umysłowych, kiedy trzeba było usiąść na chwilę i posłuchać), jak i w spotkaniach integracyjnych na terenie i poza terenem przedszkola ze śpiewem, pląsem i zabawą.

W grupie funkcjonują jednak dzieci, które na skutek dużej absencji nie nawiązały kontaktów z rówieśnikami i wciąż bezpieczniej czują się w towarzystwie nauczyciela, bądź podczas samotnej zabawy.


W ciągu pierwszego półrocza dzieci poznawały zasady panujące w grupie rówieśniczej (oraz grupie mieszanej wiekowo – spostrzegły różnice rozwojowe między dziećmi. Starsze uczyły się troski o młodsze dzieci, a młodsze wspierały swój rozwój biorąc przykład ze starszych kolegów i koleżanek – np. podczas czynności samoobsługowych).
Dzieci uczyły się zasad i rytuałów panujących w placówce przedszkolnej. Doskonale znają już rozkład dnia. Umieją poprawnie zachować się podczas spaceru po okolicy oraz zabawy na placu zabaw. Znają zasady ruchu drogowego.

Pomagając dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych obserwowaliśmy pogodę w okresie jesienno – zimowym. Dzieci wymieniają pory roku, związane z nimi zabawy i charakterystyczne zjawiska. Dzieci w większości potrafią opisać charakterystyczne zjawiska występujące w danej porze roku. Umieją dobrać odpowiedni do danej pory roku strój. Potrafią wymienić wszystkie pory roku oraz dni tygodnia, niektóre z dzieci umieją nazwać kolejne miesiące roku. Dzieci zdają sobie sprawę z upływu czasu i zmian następujących w otaczającym je świecie.

Starają się poprawnie dbać o higienę. Codziennie myją zęby, uczą się mycia rąk po każdym skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami. Nabierają zdrowych nawyków żywieniowych (znają nazwy warzyw i owoców).
W pierwszej połowie roku przedszkolnego dzieci uczyły się również nazywać członków rodziny i poznawać stopnie pokrewieństwa między nimi (np. mama mojej mamy to babci, brat mojego taty to wujek itp.) Rozmawialiśmy o podstawowych różnicach płci żeńskiej i męskiej.
Dzieci poznawały polskie święta i tradycje – Święto Niepodległości, Barbórkę, Boże Narodzenie, tradycje karnawałowe, tłusty czwartek.
Przedszkolaki poznały nazwy wielu zwierząt – zarówno domowych, hodowlanych jak i dzikich. Umieją powiedzieć gdzie dane zwierze występuje i jak żyje. Zdobywały wiedzę na temat możliwości pomagania zwierzętom i opieki nad nimi.

Podczas każdych zajęć dydaktycznych dzieci pogłębiały swoja wiedzę o świecie, poznawały podstawy matematyki – liczenie w zakresie 10, podstawy prostych działań matematycznych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Wzbogacały słownictwo poprzez słuchanie czytanych przez nauczyciela utworów literackich oraz doskonaliły rozwój mowy przez wypowiedzi słowne, opowiadanie i odpowiedzi na pytania.

W zakresie aktywności poznawczej większość dzieci osiągnęła poziom zgodny z oczekiwaniami- bada przedmioty i eksperymentuje, jest zainteresowana otaczającym światem i jego wielozmysłowym poznawaniem. Grupują przedmioty wg określonych kryteriów, większość dzieci sprawnie posługuje się liczebnikami głównymi. Znają podstawowe figury geometryczne. Dzieci orientują się w schemacie własnego ciała, ale niewielu opanowało rozpoznawanie strony prawej i lewej. Spora część grupy potrafi uporządkować i opowiedzieć historyjkę obrazkową (rozumienie związków przyczynowo- skutkowych); dzieli wyrazy na sylaby, sylaby połączyć w wyraz.

Podczas zajęć języka angielskiego (2 razy w tygodniu) dzieci poprzez zabawę, śpiew i gry uczyły się angielskich słów i prostych zwrotów. Umieją przedstawić się, przywitać i pożegnać, potrafią nazwać kolory, opisać pogodę, nazwać zwierzęta, proste czynności, części garderoby, pomieszczenia w mieszkaniu. Każdym zajęciom towarzyszy muzyka i zabawy ruchowe.

Raz razy w tygodniu odbywają się również zajęcia z rytmiki i w trakcie nich przedszkolaki doskonalą swój warsztat muzyczny, uczą się wrażliwości na dźwięk, rozpoznawanie melodii i koordynacji ruchowej.

W przedszkolu odbywają się również zajęcia z dogoterapii, podczas których dzieci uczą się zachowania wobec psa, oswajają się z czworonogiem niejednokrotnie przełamując wcześniejsze obawy.

Raz w tygodniu (czasem rzadziej) odbywają się zajęci logopedyczne, pozwalające na dodatkowe ćwiczenia aparatu mowy.


Większość dzieci chętnie bierze udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Są jednak przedszkolaki, które wybierają tylko te aktywności które najbardziej lubią – np. tylko zabawy ruchowe, tylko plastyczne lub tylko statyczne w kole na dywanie. Prawie wszystkie dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z angielskiego, rytmiki, dogoterapii i logopedii oraz w koncertach i przedstawieniach teatralnych. Istnieje zasada, że przedszkolaki które nie biorą udziału w zorganizowanych zajęciach wspólnych, nie mogą bawić się swobodnie zabawkami, rysować czy oglądać książek. W tym czasie powinny przebywać przy stoliku na swoim miejscu lub na kanapie w kąciku czytelniczym, tak by nie rozpraszać pozostałych dzieci, biorących udział w zajęciach.

Wśród cech charakteryzujących grupę należy wymienić dużą ciekawość świata i rządzących nim zjawisk, a co za tym idzie otwartość na procesy poznawania. Dzieci są spontaniczne zarówno w zabawie dowolnej jak i podczas zajęć organizowanych; uwielbiają konstruować; spontanicznie podejmują działalność plastyczną; samodzielnie i bezpiecznie organizują sobie zabawy i zajęcia służące realizacji własnych pomysłów i zainteresowań. Dzieci są ufne i wykazują inicjatywę w zabawie. Potrafią ze sobą współpracować, cechuje je zgodne współżycie i przestrzeganie zasad kodeksu grupowego. Większość potrafi zapamiętać i wykonać polecenie. Grupa prezentuje dobry poziom sprawności manualnej.

W pierwszym półroczu w „Kolumbie” miały miejsce trzy ważne uroczystości, którym towarzyszyły występy dzieci – pasowanie na przedszkolaka, spotkanie bożonarodzeniowe oraz Dzień Babci i Dziadka.

Grupa przedszkolna w punkcie „Kolumb. Kraina małego odkrywcy” jest grupą mieszaną wiekowo. Mimo wielu i pytań i wątpliwości jesteśmy przekonane, że rozwiązanie to funkcjonuje fantastycznie. Dzieci uczą się od siebie nawzajem. Uczą się wzajemnej pomocy, zrozumienia, cierpliwości, wyrozumiałości. Stanowią bardzo zgraną grupę, chętnie podejmującą wspólne aktywności. Zabawy swobodne coraz częściej toczą się w różnych konfiguracjach – młodsze dzieci bawią się ze starszymi, dziewczynki z chłopcami, lub jeśli odczuwają taka potrzebę, dziewczynki osobno, chłopcy osobno, młodsze i starsze dzieci w swoich grupach wiekowych. Jak w każdej grupie społecznej, tak również w naszej grupie przedszkolnej istnieją liderzy oraz osoby mniej zaangażowane, uległe, podporządkowujące się woli większości. Jest to zupełnie naturalne, uwarunkowanie cechami charakteru poszczególnych dzieci.


W dotychczasowej pracy wychowawczej udało nam się zrealizować niemalże wszystkie postawione sobie cele. Dzieci znają zasady obowiązujące w przedszkolu, potrafią spożywać posiłki siedząc na swoich miejscach, znają plan dnia w przedszkolu, bezpiecznie chodzą na spacery i bawią się na placu zabaw, znają zasady uczestniczenia w zajęciach, wiedzą że należy sobie pomagać, są empatyczne i szanują własność innych dzieci.


Większość dzieci doskonale radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi w zakresie mycia się, spożywania posiłków, korzystania z toalety czy ubierania. Są jednak w grupie dzieci, które mimo posiadanych umiejętności nalegają na pomoc w ubieraniu/przebieraniu się, prowokując tym samym podobne zachowania u innych przedszkolaków. Ćwiczenie samodzielności stanowi dla nas jeden z głównych obszarów pracy wychowawczej w obecnym czasie. Drugą bardzo ważną kwestią nad którą staramy się pracować, poprzez pozytywne modelowanie, jest słownictwo używane przez dzieci. Coraz częściej w ich wypowiedziach dają się słyszeć nieodpowiednie, czasem nawet wulgarne określenia. Pracujemy z dziećmi nad tym, by wyeliminować je z ich języka.

Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom dobrze poznać najbliższe otoczenie, środowisko i bezproblemowo w nim funkcjonować. Dlatego mowa (rozwój narządów mowy), samoobsługa (z wyłączeniem jedzenia i korzystania z toalety, z czym dzieci nie mają większych problemów), ogólna sprawność ruchowa i manualna, umiejętność słuchania, sprzątanie po zabawie i po pracy, szybkie i sprawne reagowanie na polecenia nauczyciela – to obszary, które wymagały i wymagają ciągłych ćwiczeń i usprawnień.

Kolumb