Regulamin

Regulamin świadczenia usług (zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla dzieci)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą jest firma Kolumb Kraina Małego Odkrywcy, reprezentowana przez Joannę Grobelną, z siedzibą w Kórniku , NIP 9231601106.

2.  Kolumb Kraina Małego Odkrywcy oferuje w szczególności następujące usługi:

a) jednorazowe oraz cykliczne rozwojowe zajęcia edukacyjne dla dzieci

b) grupa przedszkolna

c) grupowe zajęcia cykliczne przygotowujące do roli przedszkolaka

3.  Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie usług wymienionych w punkcie 1.2.a), czyli jednorazowych oraz cyklicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci. Prowadzone przez usługodawcę przedszkole oraz grupa dla dzieci przygotowujących się do roli przedszkolaka posiadają odrębne regulaminy oraz umowy dla uczestników.

§ 2 Sposoby i zasady rezerwacji usług oraz płatności

1. Zamawianie, rezerwacja, oraz płatność za usługi odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego nakiedy.pl (kolumb.nakiedy.pl) oraz jego aplikacji.

2. Płatność za zajęcia dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

3. Uczestnik może odwołać rezerwację zajęć poprzez aplikację nakiedy.pl

4. Jeśli anulowanie rezerwacji przez Uczestnika nastąpi co najmniej w dniu poprzedzającym  zajęcia, organizator postara się zapewnić możliwość odrobienia udziału w takim samym lub podobnym wydarzeniu (poprzez wręczenie vouchera na kolejny termin zajęć).

5. Jeśli anulowanie rezerwacji przez Uczestnika nastąpi co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi będzie przysługiwać do wyboru: otrzymanie vouchera na zajęcia w innym terminie lub zwrot pieniędzy.

6. Anulowanie rezerwacji przez Uczestnika w tym samym dniu co termin zajęć skutkuje brakiem możliwości odrobienia oraz brakiem zwrotu płatności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W takim wypadku uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie poinformowani na dane kontaktowe podane podczas zapisów oraz zostanie zaproponowany termin odrobienia zajęć. W przypadku gdy termin ten nie będzie odpowiadał Uczestnikom, płatność zostanie niezwłocznie zwrócona.

§ 3 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących sprzedaży i świadczenia usług przez organizatora zajęć, uczestnicy mogą złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres kraina@kolumb.com.pl

2. Kolumb Kraina Małego Odkrywcy rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia danych przez osobę składającą reklamację termin na rozpoznanie zaczyna biec od dnia wpływu uzupełnienia braków.

§ 3 Postanowienia dotyczące danych osobowych oraz wizerunku

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest firma Kolumb Kraina Małego Odkrywcy, ul. Jeziorna 26/A, Kórnik.

2. Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych.


3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie celu realizacji zakupionych usług i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) zabaw, zajęć i wydarzeń w celach marketingowych, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku (np. zdjęcia na stronie internetowej organizatora).

5. Uczestnikom przysługuje prawo do tego, aby ich wizerunek nie został wykorzystany przed organizatora zajęć po uprzednim zgłoszeniu takiej woli i uzgodnieniu.

Kolumb